• OFERTA

  Transport kolejowy

  Od początku swojej działalności firma CTL Maczki-Bór bierze udział w realizacji powierzonych jej zadań z udziałem transportu kolejowego. Wyposażona we własną infrastrukturę kolejową, lokomotywy i wagony zdobyła bogate doświadczenie w realizacji kolejowych zadań transportowych głównie w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym dla górnictwa i energetyki oraz budownictwa.

  Liberalizacja polskiego rynku kolejowego oraz wejście firmy CTL Maczki-Bór w skład Grupy CTL Logistics pozwala dzisiaj oferować klientom usługi transportu również o zasięgu ponadregionalnym i międzynarodowym. Przewozy kolejowe stały się kluczowym elementem rozwoju firmy w korelacji z jej pozostałym potencjałem.

  Dlatego też działalność ta została wydzielona i jest realizowana przez powołaną do tego celu firmę transportową CTL Train Spółka z o.o. Spółka posiada w przedmiotowym zakresie certyfikat systemu jakości wg ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 oraz SQAS wydane przez firmę DET NORSKE VERITAS.

 • Podstawowym celem CTL Train jest organizacja i realizacja zadań transportu kolejowego w kooperacji z CTL Maczki-Bór i innymi podmiotami Grupy CTL. Istotną częścią oferty firmy CTL Maczki-Bór jest więc organizacja i korelacja transportu kolejowego dla klientów w realizowanych kontraktach. Dodatkowo firma poprzez posiadanie specjalistycznego taboru wagonowego przystosowanego do transportu kruszyw, jest w stanie zaoferować każdemu partnerowi korzystne zasady współpracy w tym segmencie rynku.

  Obsługa bocznic kolejowych

  Istotną działalnością CTL Maczki-Bór, jest kompleksowa obsługa bocznic kolejowych innych przedsiębiorstw. Aktywność ta opiera się na całkowitym przejęciu za klienta logistyki związanej z przeładunkiem i spedycją towarów, zaangażowaniem optymalnego potencjału technicznego, zatrudnieniu załogi oraz organizacji pracy na bocznicy kolejowej.

  Przejęcie pełnej obsługi kolejowej bocznicy przedsiębiorstwa sprawia, że klient może skupić się na swoich podstawowych celach produkcyjnych, a CTL Maczki-Bór sprawniej organizuje dla niego kolejowe zadania logistyczne i utrzymanie optymalnej infrastruktury w tym zakresie.

 • Kompleksowość tej usługi zawiera również realizację wszystkich obowiązków ustawowych (formalno-prawnych) dotyczących posiadania bocznicy kolejowej przez przedsiębiorstwo wobec Urzędu Transportu Kolejowego i Ustawy o transporcie kolejowym.

  Wśród największych klientów, którzy powierzyli obecnie firmie kompleksową obsługę swoich bocznic kolejowych są:

  • Kompania Węglowa S.A. "LWL Bobrek- Centrum", Ruch "Bobrek" i Ruch "Centrum"
  • Katowicki Holding Węglowy S.A. "KWK Mysłowice Wesoła" w Mysłowicach, rejon "Wesoła" oraz "Szyb Wschodni" Rejon Mysłowice
  • Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna- Grupa GDF SUEZ Energia Polska
  • Kompania Węglowa S.A. Obsługa stanowisk w ruchu kolejowym "KWK Ziemowit"
  • Grupa ArcelorMittal "Huta Warszawa" w Warszawie- zarządzanie bocznicą kolejową

 • Serwis taboru kolejowego

  W zakresie działalności serwisowej firma posiada profesjonalne zaplecze naprawcze i wyspecjalizowaną kadrę zajmującą się utrzymaniem optymalnego stanu technicznego lokomotyw, naprawami awaryjnymi oraz specjalistycznymi szkoleniami z zakresu utrzymania lokomotyw. Rozszerzeniem oferty firmy w tym zakresie dla naszych klientów, jest opcja napraw awaryjnych lokomotyw na szlaku. CTL Maczki-Bór posiada w przedmiotowym zakresie certyfikat systemu jakości wg ISO 9001:2001 i ISO14001 wydany przez PCBC i akredytowany przez IQNet.

  Oferta w przedmiotowym zakresie obejmuje:

  • Przeglądy okresowe lokomotyw spalinowych i elektrycznych: [P1] [P2] [P3]
  • Przeglądy sezonowe i kontrolne lokomotyw spalinowych i elektrycznych
  • Naprawy awaryjne lokomotyw spalinowych i elektrycznych, również na szlaku (rejon objęty reakcją serwisu na szlaku do uzgodnienia)
  • Szkolenia pracowników z zakresu utrzymania lokomotyw [zgodnie z dokumentacją DTSU]

 • Udostępnianie linii kolejowych

  CTL Maczki-Bór jest zarządcą prywatnych linii kolejowych w centrum Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.

  Infrastruktura ta pozwala na komunikację kolejową z kopalniami węgla kamiennego, elektrowniami, hutami i innymi podmiotami przemysłowymi w regionie.

  Infrastruktura CTL posiada połączenia z Polskimi Liniami Kolejowymi oraz liczne punkty styku z torami innych operatorów kolejowych i właścicieli bocznic. Połączenia te przebiegają przez następujące miasta i gminy województwa śląskiego: Sosnowiec, Jaworzno, Mysłowice, Bieruń, Imielin, Katowice, Chorzów, Ruda Śląska i Zabrze. Zasady oraz cennik za udostępnianie linii kolejowych CTL załączyliśmy również w wersji elektronicznej dostępnej w formie plików do pobrania.

 • Schemat Sieci Kolejowej CTL Maczki-Bór S.A.

   

 • Piasek kwarcowy

  Tradycyjną działalnością CTL Maczki-Bór, jest wydobycie i przetwórstwo piasku kwarcowego - podsadzkowego, do produkcji betonu towarowego i zapraw budowlanych oraz budownictwa drogowego i robót inżynieryjnych.

  Posiadamy własną odkrywkową kopalnię piasku, której eksploatację prowadzimy nieprzerwanie od 1952 roku, na podstawie państwowej koncesji górniczej. Dysponujemy, w tym zakresie, profesjonalnym uzbrojeniem technicznym - również do uszlachetniania piasku. W okresie swojej dotychczasowej działalności firma wydobyła i przetransportowała dla klientów ponad 500 milionów ton piasku. Sprzedaż tego produktu jest skorelowana z transportem kolejowym i samochodowym.

  CTL Maczki-Bór posiada w przedmiotowym zakresie certyfikat systemu jakości wg ISO 9001:2009 oraz certyfikat zarządzania środowiskowego ISO 14001:2005 wydane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA i akredytowane przez IQNET.

 • Piasek podsadzkowy

  Produkt naturalny (nieprzetworzony), stosowany jest jako materiał wypełniający pustki poeksploatacyjne w kopalniach węgla kamiennego. Powstaje w wyniku eksploatacji własnego złoża piasku. Zakres własności materiałów podsadzkowych i ich przydatność do stosowania w określonych warunkach górniczych reguluje norma branżowa - materiały podsadzkowe wg PN-93/G-11010.

  Piasek- kruszywo naturalne

  Produkt naturalny (nieprzetworzony), stosowany jest jako kruszywo do budowy dróg, ulic oraz innych ciągów komunikacyjnych. Powstaje w wyniku selektywnej eksploatacji własnego złoża piasku. Zakres własności kruszyw i ich przydatność do stosowania w określonych zadaniach budowlanych reguluje norma - kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu wg PN-EN 13043:2004.

 • Piasek nienormowany

  Oferta CTL Maczki-Bór S.A. obejmuje również wszystkie rodzaje piasku w naturalnej postaci występującej w złożu, tzn. nie poddawanego jakimkolwiek procesom selekcjonowania i uszlachetniania. Ze względu na zastosowanie, oferowany w tym zakresie piasek jest kruszywem nienormowanym, głownie do wykorzystania w ziemnych pracach budowlanych, rekultywacji i makroniwelacji terenu oraz wymianie gruntu przy budowie instalacji podziemnych (rurociągów, fundamentów, itp.). Stanowi, w ogólnym zastosowaniu, idealny wypełniacz lub materiał podsypkowy w pracach ziemnych.

  Odzysk odpadów

  Konsekwencją odkrywkowego wydobycia piasku przez CTL Maczki-Bór są górnicze wyrobiska oraz obowiązek ich rekultywacji. Istniejący potencjał powstały po wyeksploatowanych złożach pozwala na odbiór i zagospodarowanie odpadów innych niż niebezpieczne, przede wszystkim pogórniczych, towarzyszących wydobyciu i przeróbce węgla kamiennego.

 • Dzięki temu firma w ramach zorganizowanych powiązań logistycznych z kopalniami zagospodarowuje odpady prowadząc nimi rekultywację własnych wyrobisk popiaskowych. Działalnością tą firma CTL Maczki-Bór zajmuje się od 30 lat i do dnia dzisiejszego w ramach tego zadania przewieziono głównie koleją i zagospodarowano ponad 85 milionów m3 przedmiotowych odpadów. W zakresie odzysku wszystkich dopuszczonych materiałów wtórnych wykorzystywanych do rekultywacji, firma posiada stosowne zezwolenia i decyzje administracyjne. W ramach przedmiotowej działalności firma prowadzi zagospodarowanie tylko odpadów innych niż niebezpieczne.

  Zagospodarowanie odpadów pogórniczych(*)

  Do grupy tej zaliczamy odpady, powstające jako produkt uboczny przy wydobyciu węgla kamiennego i jego przeróbki – łupki i skały płonne, odpady z przeróbki i wzbogacania węgla, odpady z flotacji węgla oraz odpady z wydobycia innych minerałów w tym skruszone skały.

 • Zagospodarowanie odpadów poelektrownianych(*)

  Do grupy tej zaliczamy odpady, powstające jako produkt uboczny ze spalania węgla w energetyce zawodowej – żużlopopioły

  Zagospodarowanie odpadów inertnych(*)

  Do grupy tej zaliczamy głównie odpady, powstające jako produkt uboczny z robót budowlanych, prac rozbiórkowych czy inżynieryjnych robót ziemnych – odpady z betonu, gruz ceglany, gleba i skały z wymiany gruntu.

  (*)- ilość i rodzaj odpadów (kod) do szczegółowego uzgodnienia z firmą wg aktualnych decyzji administracyjnych

  Aktualna promocja piasku i kruszyw