23 czerwca, CTL Logistics oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 25 podpisały list intencyjny, dzięki któremu przewoźnik włącza się w proces kształcenia kadr dla kolei. Celem współpracy jest podjęcie wielotorowych i długoterminowych działań na rzecz kształcenia wysokospecjalizowanej kadry pod potrzeby rynku kolejowego. Ze strony CTL Logistics list podpisał Andrzej Pawłowski – Członek Zarządu ds. Operacji, natomiast CKZiU w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 reprezentował Jacek Górski – Dyrektor CKZiU.

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25 to placówka, która ma wieloletnie doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego kształcenia zawodowego. Wchodzące w jego skład Technikum nr 4 Transportowe w tym roku obchodzić będzie Jubileusz 70-lecia swojej  działalności. Początki kształcenia przyszłych kolejarzy sięgają roku 1951, kiedy powstało Technikum Ekonomiczno-Kolejowe Ministerstwa Kolei. W 1994 roku nazwę szkoły zmieniono na Zespół Szkół Kolejowych, w 2002 roku na Zespół Szkół Technicznych i Licealnych. W 2013 roku  Technikum weszło w skład Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25.

 

Na mocy podpisanego porozumienia CKZiU wytypuje między innymi klasy lub grupy uczniów dla potrzeb kształcenia w tematyce związanej ze specyfiką działalności CTL Logistics. W ramach współpracy ze szkołą, CTL Logistics umożliwi organizację zajęć, staży, szkoleń branżowych, praktyk oraz wizyt studyjnych rozwijających umiejętności zarówno dla uczniów jak i nauczycieli CKZiU w Sosnowcu. CTL Logistics w ramach swoich możliwości dostarczy także CKZiU w Sosnowcu nieodpłatnie materiały, urządzenia wraz z dokumentacją techniczną służące podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego w Centrum.

Andrzej Pawłowski, Członek Zarządu ds. Operacji CTL Logistics:

Edukacyjny szlak przecieraliśmy dość nietypowo, bo od Berlina i naszej Spółki CTL Logistics Gmbh. Od dwóch lat realizujemy w Niemczech program współpracy ze szkołą zawodową w Berlinie. W ramach tego programu zatrudniamy uczniów, którzy mają zapewnioną umowę o pracę, realizują program praktyk, a jednocześnie uczęszczają do szkoły. Każdy tydzień nauki,  to połączenie trzech dni praktyki w CTL Logistics Gmbh oraz dwóch dni teorii w szkole. Tematy teorii i praktyki są, w ramach tzw. współpracy partnerstwa socjalnego pomiędzy pracodawcą a publiczną szkołą zawodową tak skonfigurowane, aby się uzupełniały i stanowiły jak najlepsze połączenie wiedzy i  doświadczenia. Teraz przyszedł czas na Sosnowiec. Zarówno projekt realizowany w Berlinie jak i obecny w Sosnowcu doskonale wpisują się w realizowaną przez Spółkę politykę firmy odpowiedzialnej społecznie, która oprócz swoich zadań biznesowych wspiera rozwój młodzieży, dba o edukację przyszłych zawodowych kadr, także z myślą o CTL Logistics.  Nasi praktykanci w Niemczech nieprzypadkowo pochodzą z  regionu przygranicznego oraz środowiska polskojęzycznego Berlina, aby już na wstępie dysponowali umiejętnościami podstawowymi, czyli dwujęzycznością, gdyż taka jest potrzeba  w Spółce operującej w Niemczech, Polsce i całej Europie. W Polsce skupiamy się na Sosnowcu, bo tutaj mamy odpowiednie zaplecze sprzętowe jak i kadrowe, aby młodzież mogła się kształcić i w praktyce poznać specyfikę pracy na kolei

– dodaje Andrzej Pawłowski.

List intencyjny pomiędzy CTL Logistics a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu ul. Kilińskiego 25, to deklaracja podjęcia wspólnych działań, pierwszy krok do współpracy w zakresie praktycznego kształcenia uczniów w zawodach związanych z kolejnictwem, w tym m.in. odbywania praktyk zawodowych czy staży. Spółka widzi także możliwość sukcesywnego poszerzania zakresu wspólnych projektów, w tym o patronat klas czy stypendia dla tych najbardziej zaangażowanych, ambitnych uczniów.

Spółka, równolegle z podpisaniem Listu intencyjnego zrobiła już krok naprzód,  zawierając umowę na staż wakacyjny młodzieży - uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25. W lipcu i sierpniu siedmioro młodych ludzi spędzi w siedzibie spółki w Sosnowcu 150 godzin, zapoznając się m.in. z funkcjonowaniem działu organizacji i planowania przewozów, obszaru dyspozytury, utrzymania wagonów i lokomotyw, bezpieczeństwa, trakcji, a także w dziale naprawy pojazdów i infrastrukturze kolejowej. Tak szeroki zakres stażu pozwoli uczniom poznać możliwe do wyboru w przyszłości drogi zawodowe i ukierunkować swoje preferencje i priorytety.

Jacek Górski, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 25:

Nasza szkoła jest jedną z największych placówek oświatowych w Polsce. Możemy się pochwalić nowoczesną bazą dydaktyczną i wykwalifikowaną kadrą specjalistów wielu branż. Dbałość o jakość kształcenia jest naszym priorytetem. Jesteśmy otwarci na współpracę, o czym świadczą liczne umowy podpisane przez nas z przedstawicielami wyższych uczelni regionu i wieloma pracodawcami. Nasi uczniowie korzystają ze stypendiów, uczestniczą w praktykach zawodowych, programach staży. Zależy nam na stworzeniu młodym ludziom optymalnych warunków do nauki, w czym pomaga nam realizacja licznych projektów. To między innymi dzięki takim działaniom możemy efektywnie  zwiększać różnorodne kompetencje naszych uczniów, a tym samym podnosić ich atrakcyjność na rynku pracy. Możemy również w sposób ciągły dbać o najnowsze wyposażenie  pracowni zawodowych. Obecnie realizujemy projekt „Kompetencje zawodowe kluczem do sukcesu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Realizacja wspomnianego projektu zakończy się w październiku 2022 roku, przeznaczony jest on dla 450 uczniów naszego Centrum.  Jego celem oprócz poprawy jakości kształcenia w CKZiU  oraz ulepszenia oferty kształcenia zawodowego,  jest także podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów.  Realizacja działań projektowych pozwoli na wzmocnienie zdolności uczniów do zatrudnienia. Cele te osiągnięte zostaną  przez  organizację kursów i szkoleń dostosowanych do aktualnych potrzeb rynku pracy. Poprzez dostosowanie sal i doposażenie pracowni zawodowych w sprzęt i materiały dydaktyczne nastąpi uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej placówki.

Podpisanie umowy z firmą CTL Logistics jest kolejnym ważnym krokiem na drodze do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w naszym Centrum. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nowoczesna i skuteczna nauka zawodu nie powinna ograniczać się wyłącznie do murów szkoły, ale musi być realizowana w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, co z pewnością gwarantuje dzisiejsza umowa.