Dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy jest procesem ciągłym. Szczególnie w przypadku pracowników kolejowych, którzy wykonując codziennie prace zw. bezpośrednio z ruchem kolejowym, podczas którego ryzyko wypadków jest wysokie, ważne jest, aby pracownicy byli odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni. Takie podejście do szeroko rozumianego bezpieczeństwa może w znaczący sposób wpłynąć na zminimalizowanie ryzyka potencjalnych wypadków.

Dbałość o BHP ma również istotne znaczenie dla pracowników biurowych, którzy mogą być narażeni na różne zagrożenia zdrowotne związane np. z długotrwałą pracą przy komputerze, czy ciągłą ekspozycją na stres. Dbanie o ergonomiczne warunki pracy, organizację czasu pracy oraz regularne szkolenia z zakresu BHP są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia także pracowników biurowych.

Łukasz Siewnik, Specjalista ds. BHP, Ppoż i Bezpieczeństwa Przewozów:

„Właściwe zarządzanie BHP w sektorze kolejowym ma nie tylko znaczenie moralne i społeczne, ale również ekonomiczne, ponieważ wypadki i choroby związane z wykonywaną pracą generują koszty które często są nie mierzalne. Dlatego priorytetem powinno być zapewnienie odpowiednich standardów, kultury BHP oraz świadomości pracowników na temat zagrożeń związanych z ich pracą. Wdrożenie odpowiednich procedur i standardów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy to nie tylko obowiązek prawnie narzucony, ale przede wszystkim troska o dobro pracowników i reputację firmy. Dlatego w CTL Logistics stale inwestujemy w poprawę warunków pracy oraz wspieramy pracowników w dbaniu o ich zdrowie i bezpieczeństwo”.

Nasza „Dziesiątka dla BHP”:

  1. edukacja – pouczenia, szkolenia pierwszej pomocy, e-learning BHP
  2. poprawa komfortu pracy – sukcesywna wymiana taboru
  3. doposażanie stanowisk komputerowych w elementy poprawiające ergonomię
  4. wprowadzanie do przestrzeni biurowej biurek do pracy stojącej
  5. gwarancja benefitów - profilaktyka medyczna, dostęp do specjalistów, multisport
  6. regularna kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń
  7. monitoring warunków pracy i podejmowanie działań prewencyjnych
  8. monitoring statystyk wypadków i podejmowanie działań mających na celu ich ograniczenie
  9. wdrażanie systemu oceny ryzyka zawodowego oraz planów zapobiegania wypadkom
  10. współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie badań, pomiarów i monitorowania warunków pracy